Privacyverklaring

Algemeen
Eventure B.V., Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen (hierna: Eventure) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.
Eventure kan persoonsgegevens verwerken doordat u deze gegevens actief aan ons verstrekt en/of doordat die – om bijvoorbeeld technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website).

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals met welk apparaat de website wordt bezocht, het door dit apparaat gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en download van de website.

Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies
Eventure maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Eventure verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

– om met u in contact te kunnen treden;
– om uw vragen te kunnen beantwoorden;
– om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
– voor het sluiten van een overeenkomst;
– voor de uitvoering van onze dienstverlening;
– om u te informeren over nieuwsberichten van Eventure;
– voor werving, sollicitatie en/of selectiedoeleinden.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Eventure daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Eventure stelt of indien u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Rechtsgronden voor de verwerking
Eventure baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden, om u te adviseren, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en/of om u te informeren. Verder geldt dat als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt u dit vrijwillig doet, zodat u ons daarmee tevens uitdrukkelijk toestemming verleent om deze gegevens te verwerken. Tot slot zijn wij in sommige situaties hiertoe wettelijk en/of contractueel verplicht. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken in beginsel de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Onder andere verwerken wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:

– NAW gegevens;
– telefoonnummer;

Ten behoeve van onze dienstverlening en/of uitvoering van onze overeenkomst met u worden alle daarvoor relevante persoonsgegevens verwerkt.

Beveiliging en bewaartermijn
Eventure heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Eventure bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bewaartermijnen.

Toegang tot persoonsgegevens
Eventure heeft in het kader van de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden toegang tot uw persoonsgegevens.

Voor bepaalde werkzaamheden worden door Eventure derde partijen ingeschakeld en worden de voor deze specifieke werkzaamheden benodigde persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Eventure kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, denk aan:

– Een internetprovider/ICT dienstverlener voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website;
– ICT partij voor de bedrijfssoftware en de opslag van de digitale gegevens;
– Accountant, voor de boekhouding en administratie,

Met voornoemde partijen zijn contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die vereist zijn bij het uitvoeren van diensten van Eventure, waardoor uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Daarnaast zal Eventure uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken wanneer wij daar contractueel of wettelijk toe verplicht zijn, wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Wijzigingen
Eventure kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen door een update van deze versie op onze website te plaatsen. Eventure adviseert u daarom om regelmatig op deze pagina te kijken of wijzigingen in de privacyverklaring zijn doorgevoerd.

Uw rechten en indien u vragen hebt
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen in beginsel recht:

– op informatie over de verwerkingen;
– op inzage;
– op correctie;
– op verwijdering;
– om ‘vergeten te worden’;
– op beperking;
– op verzet;
– op overdracht;
– om de verleende toestemming in te trekken; en
– om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@eventure.nl o.v.v. “Datalek” of bel ons op 024-3603121.

Vragen
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eventure neem dan contact op met ons via info@eventure.nl  o.v.v. “Privacyverklaring” of bel ons op 024-3603121.

Overige
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.